Komenda Powiatowa  P S P  w Wysokiem Mazowieckiem

.. być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia

Charakterystyki zagrożeń

Ogólna charakterystyka zagrożeń pożarowych

 

Ze względu na strukturę społeczno-gospodarczą największe zagrożenie pożarowe stanowią takie działy gospodarki jak rolnictwo i leśnictwo. Z analiz sytuacji pożarowych wynika, że najczęściej pożary powstają w rolnictwie indywidualnym – stanowią około 35% wszystkich pożarów, w obiektach mieszkalnych – ok. 13%  oraz lasach – ok. 12%.

             Do najbardziej zagrożonych pożarowo zakładów zaliczyć należy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, gdzie znajdują się 53 obiekty zabytkowe, z czego 49 o konstrukcji łatwopalnej.

Około 19% ogólnej powierzchni powiatu zajmują lasy. W większości są to lasy mieszane z przewagą drzew liściastych. Nadzór nad lasami sprawowany jest przez Nadleśnictwo Rudka, którego jeden obręb znajduje się na terenie powiatu tj. Obręb Szepietowo. Lasy obrębu Szepietowo o ogólnej powierzchni lasów państwowych 5709 ha  i  23481 ha lasów niepaństwowych zakwalifikowano do II kategorii zagrożenia pożarowego.

Lesistość Nadleśnictwa wynosi 20,4%, a najliczniejszymi siedliskami leśnymi są lasy i lasy mieszane stanowiące ponad 81% z dominującą sosną (39%), dębem (31%), brzozą (13%) i olszą (9%). Przeciętny wiek lasu kształtuję się na poziomie 53 lat.

Obręb podzielony jest na 7 leśnictw, z czego 5 znajduje się na terenie powiatu wysokomazowieckiego tj. Mazury, Trzeciny, Szepietowo, Wyliny, Ciechanowiec, leśnictwo Perlejewo położone na terenie powiatu siemiatyckiego, oraz leśnictwo Nur położone na terenie powiatu Ostrów Mazowiecka.

             W leśnictwie Ciechanowiec i Wyliny znajduje się baza sprzętu ppoż.

Najbardziej narażone na pożary jest leśnictwo Wyliny Ruś  - jego pow. 113 ha zaliczana jest do I kategorii zagrożenia pożarowego. Na terenie leśnictwa są założone pasy p.poż. III-go rzędu o długości 3 km.

             Duże zagrożenie pożarowe stwarzają również zakłady pracy, które magazynują i użytkują znaczne ilości materiałów palnych, bądź materiałów, które w procesie spalania wydzielają substancje trujące.

             Na terenie powiatu znajduje się ogółem 36 zakładów przemysłowych, z czego 19 to przemysł spożywczy i 17 – przemysł lekki.

             Na obszarze działania tutejszej Komendy znajdują się obiekty zaliczane do następującej Kategorii Zagrożenia Ludzi:

> KZL- I – 50 obiektów ( obiekty pow. 50 osób w pomieszczeniu)

> KZL- II – 9 ( szpitale, przedszkola, domy pomocy społecznej)

> KZL- III- 90 ( urzędy, instytucje)

> KZL- IV- m. in. 4 ZGM ( 66 budynków mieszkalnych wielorodzinnych)

> KZL- V- 6 ( zamieszkania zbiorowego)

 

Charakterystyka zagrożeń chemiczno-ekologicznych

 

Największe zagrożenie stwarzają zakłady przemysłowe:

> Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem,

> Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Farm Food” w Czyżewie.

> Zakład Chemii Gospodarczej „Clowin” w Czyżewie.

             Na terenie powiatu znajduje się 30 stacji paliw zajmujące się dystrybucją paliw płynnych i gazowych.

 

             Oprócz zagrożeń jakie stwarzają zakłady stacjonarne, dodatkowe zagrożenie stanowią wypadki drogowe i kolejowe z udziałem materiałów niebezpiecznych.

W przypadku zdarzeń drogowych zagrożenie stwarzają głównie produkty naftowe i gazy techniczne.

             W przypadku zdarzeń w transporcie kolejowym potencjalne zagrożenie stwarza znacznie więcej substancji takich jak: (chlor, amoniak, kwasy, zasady, materiały wybuchowe, produkty ropopochodne).

Przez teren powiatu przebiegają 2 gazociągi:

> gazociąg przemysłowy gazu ziemnego na trasie Łapy - Wysokie Maz.- Zambrów o przekroju rury 250mm i ciśnieniu - 5,5 MPa. Układy zaporowo-upustowe znajdują się w msc. Mystki Rzym i Dworaki Staśki.

> międzynarodowy gazociąg tranzytowy Jamał - Europa  o przekroju nitki 1400 mm i ciśnieniu - 8,3 MPa .

 

Zagrożenia powodziowe

 

             Na terenie powiatu zagrożenie stwarza rzeka Nurzec.. Na terenie gminy Ciechanowiec bezpośrednio zagrożone są dwie miejscowości położone nad rzeką Nurze tj. Bujenka i Zadobrze oraz ul. Wspólna w Ciechanowcu. Ponadto na rzece Nurzec bezpośrednio zagrożone powodzią są następujące obiekty hydrotechniczne:

> Jaz na rzece Nurzec w Ciechanowcu,

> Jaz z mostem na rzece Nurzec w Kuczynie,

> Jaz z mostem na rzece Nurzec w Kostrach Podsętkowiętach

> Most drewniany na rzece Nurzec w miejscowości Wyszonki Błonie,

> Most drewniany na rzece Nurzec w miejscowości Wyszonki Nagórki,

> Most drewniany na rzece Nurzec w miejscowości Wyszonki Wypychy.

 

             W czasie wiosennych przyborów wód w rzece Nurzec dochodzi do lokalnych podtopień kilku gospodarstwach rolnych oraz w Ciechanowcu - części piwnic zlokalizowanych w domach przy korycie rzecznym.

             Przez teren powiatu przepływają także rzeki Brok i Ślina, które jednak nie stwarzają zagrożenia powodziowego.

 

Zagrożenia komunikacyjne

 

Transport drogowy:

             Elementem, który ma wpływ na wzrost zagrożeń komunikacyjnych na terenie powiatu jest nie dostosowana infrastruktura techniczna dróg i szlaków komunikacyjnych do obecnego poziomu natężenia w ruchu drogowym.

             Od wielu lat wzrasta ilość wypadków drogowych. Wzrasta również ilość zdarzeń, w których interweniować muszą specjalistyczne służby ratownicze celem wydobycia ofiar uwięzionych we wrakach pojazdów.

             Ogólna ilość dróg w powiecie wynosi 1754 km w tym dróg publicznych 454 km, a dróg lokalnych 1300 km.

Do dróg o największej intensywności ruchu zaliczyć można:

- drogi krajowe:

> odcinek ok. 10 km   drogi  Nr - 8 Warszawa – Białystok ,

> nr 66 Zambrów – Połowce

> nr 63 Zambrów - Sokołów Podlaski

- drogi wojewódzkie:

> nr 678 Wysokie Mazowieckie - Białystok

> nr 671 Sokoły - Jeżewo

> nr 681 Ciechanowiec - Brańsk

> nr 684 Ciechanowiec- Nur

> nr 680 Czyżew - Ciechanowiec — Siemiatycze

 

Transport kolejowy i powietrzny:

             Przez teren powiatu przebiegają dwa szlaki kolejowe tj. Białystok - Warszawa oraz Białystok-Łapy-Ostrołęka (wyłączony z ruchu od 2000 roku)

Na trasie kolejowej Białystok - Warszawa do rejonu operacyjnego Komendy należą następujące stacje:

> Racibory Nowe – pasażerska

> Jabłoń Kościelna - pasażerska

> Szymbory - pasażerska

> Szepietowo - pasażersko - przeładunkowa

> Dąbrowa Łazy - pasażerska

> Dabrowa Kity - pasażerska

> Czyżew Stacja - pasażersko - przeładunkowa .

 

Trasa jest linią dwutorową, zelektryfikowaną o długości odcinka przebiegającego przez powiat – 42 km.

 

             Przez teren powiatu przebiegają dwa międzynarodowe korytarze lotnicze oraz niżej położone korytarze dla ruchu samolotów małych i śmigłowców.

 


Wzór tabeli do pobrania (wykaz posiadanych substancji)Strona Główna | AKTUALNOŚCI | O Powiecie | Zagrożenia | Struktura Komendy | Kierownictwo | Załatwianie spraw | Publikacje | System Ratowniczy | Jednostki KSRG | Galerie | Porady | Kronika strony | Łącza pokrewne

Tutaj znajduje się Katalog Zagrożeń Powiatu