Strona Główna | AKTUALNOŚCI | O Powiecie | Zagrożenia | Struktura Komendy | Kierownictwo | Załatwianie spraw | Publikacje | System Ratowniczy | Jednostki KSRG | Galerie | Porady | Kronika strony | Łącza pokrewne

Komenda Powiatowa  P S P  w Wysokiem Mazowieckiem

.. być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia

System ratowniczy w powiecie

Obecnie na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie działa Jednostka Ratowniczo — Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 71 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

> 16 jednostek OSP włączonych w struktury KSRG (opis poniżej),

> 42 jednostki OSP typu „S” (dysponujące samochodem),

> 13 jednostek OSP typu „M” (dysponujących tylko motopompą).

 

Dysponowanie do działań odbywa się poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem, pełniącym jednocześnie funkcję Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Jednostki ochotnicze typu „S” i „M” działają lokalnie, w obrębie swoich miejscowości, jednakże mogą być wykorzystane dla potrzeb dużych akcji prowadzonych poza ich terenem działania — stosownie do zawartych międzygminnych porozumień.

Pozostałe ochotnicze straże pożarne działające na terenie powiatu wysokomazowieckiego, z uwagi na ich mobilność, wyszkolenie i wyposażenie zostały włączone w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo — Gaśniczego.

Zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce  krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

   STRUKTURA ORGANIZACYJNA SYSTEMU

Zgodnie z właściwością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy :

· wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę,

· starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego,

· wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.

 

System funkcjonuje w dwóch stanach:

· stałym czuwaniu i doraźnym reagowaniu, polegającym na podejmowaniu działań ratowniczych przez własne siły i środki powiatu i gmin,

· wykonywaniu działań ratowniczych wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, wtedy uruchamiany jest poziom wspomagania i koordynacji ze szczebla wojewódzkiego, a przy dużych lub złożonych działaniach ratowniczych ze szczebla centralnego (kraju).   

 

Poziom powiatu

Dla odpowiedniego przygotowania powiatu do zwalczania powstałych zagrożeń i usuwania ich skutków oraz koordynacji działań ratowniczych starostowie posiadają kilka narzędzi:

· plan ratowniczy powiatu zawierający podstawowe zadania i procedury postępowania na wypadek zagrożeń:

Plan ratowniczy dla obszaru powiatu opracowuje komendant powiatowy PSP, a zatwierdza starosta. W planie ratowniczym określone są zadania dla podmiotów wchodzących w skład systemu ratowniczo-gaśniczego i dla podmiotów współdziałających oraz zasady i sposób ich alarmowania. Komendant powiatowy  uzgadnia plan ratowniczy z jednostkami systemu ratowniczego oraz z podmiotami współdziałającymi z systemem, w części dotyczącej ich zadań.

· powiatowy zespół reagowania kryzysowego, który jest organem doradczym starosty,

· powiatowe centrum zarządzania kryzysowego.

W przypadku, gdy siły i środki systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu okażą się niewystarczające ( drastyczny wzrost skali zdarzenia, równoczesność zdarzeń, brak jednostek specjalistycznych) lub zdarzenie swym zasięgiem wykracza poza obszar powiatu, uruchamiany jest wyższy poziom KSRG - poziom wojewódzki.

Kierowanie /dowodzenie/ działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych poziomu powiatu przejmuje komendant wojewódzki PSP lub upoważniony przez niego oficer.

Ochotnicze i Państwowa Straż Pożarna

skutki wichury